ផលិតផល

ផលិតផល

  • សំពត់ខ្លី - Thermoplastic

    សំពត់ខ្លី - Thermoplastic

    សំពត់រ៉ឺម៉ក ឬសំពត់ចំហៀង គឺជាឧបករណ៍ដែលដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃឈុតខ្លីៗ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការអូសទាញតាមអាកាសដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់បក់បោក។